Aktiv Bemanning Norge AS generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Aktiv Bemannings generelle vilkår omfatter de vanlige lover og regler iht  Aml. og bemanningsbyrådirektivet som kom 1.1.2013.

1. Aktiv Bemannings vilkår følger alltid ordrebekreftelsen for hvert enkelt oppdrag, hvis annet ikke er avtalt. Innleier bekrefter ved bestilling av hvert oppdrag å ha gjort seg kjent med og akseptert Aktiv Bemannings generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

2. Aktiv Bemannings garanti er at det til hvert oppdrag velges ut medarbeidere med kvalifikasjoner og bakgrunn som dekker den enkelte innleiers behov som beskrevet i innleiers kravspesifikasjon. Skulle innleier likevel ikke være fornøyd og dette ikke er begrunnet i et diskriminerende eller usaklig grunnlag, vil Aktiv Bemanning, om nødvendig, skifte ut den aktuelle medarbeideren.

3. Lønns- og arbeids vilkår: Likebehandlingsprinsippet gjelder at innleier har opplysningsplikt om sine lønns- og arbeidsvilkår, for at Aktiv Bemanning skal kunne ivareta lovens krav om likebehandlingsprinsippet av Arbeidsmiljøloven § 14-12 b(1) og §14-12a, eventuelt Tjenestemannsloven § 3 C (1) og §3B.
Opplysningen skal omfatte de vilkår som ville ha kommet til anvendelse dersom den utleide medarbeideren hadde vært ansatt hos innleier for å utføre arbeid, når det gjelder:
• Arbeidstidens lengde og plassering
• Overtidsarbeid
• Varighet og plassering av pauser og hvileperioder
• Nattarbeid
• Ferie, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager
• Lønn og utgiftsdekning
Innleier skal også gi Aktiv Bemanning opplysninger om egne felles goder og tjenester som kan ligge under de rettigheter medarbeider har iht. likebehandlingsprinsippet Aml. § 14-12a (2), eventuelt Tjml. §3B(2). Innleiers opplysningsplikt om vilkår og goder gjelder både ved inngåelse av oppdragsavtaler og under oppdragenes fulle varighet.

4. Skriftlig ordrebekreftelse sendes fra Aktiv Bemanning så snart innleier har godkjent kandidaten. Ordrebekreftelsen skal angi navn på medarbeideren, avtalt tid, sted, varighet. Innleier skal gjennomgå ordrebekreftelsens innhold og er ansvarlig for å gi Aktiv Bemanning beskjed uten grunnet opphold ved mulige feil eller mangler i innholdet.

5. Prisklausul: Aktiv Bemannings priser er basert på likebehandlingsprinsippet og betinger av at innleier har gitt fullstendige og korrekte opplysninger om egne ansattes lønns- og arbeidsvilkår iht. lovens krav av pkt. 4. Aktiv Bemannings priser dekker alle kostnader forbundet med innleien, som utleide medarbeiders lønn, sosiale kostnader som feriepenger, yrkesskadeforsikring, arbeidsgivers andel av folketrygden, OTP, administrasjon samt fortjeneste. I tillegg kommer eventuelle overtid, ubekvem arbeidstid, skift og andre lønns goder.
Timeprisen i den avtalte oppdragsperioden reguleres forholdsmessig tilsvarende endringer i lønns- og arbeidsvilkår for innleierens egne ansatte og derved for den utleide medarbeideren i oppdragsperioden etter likebehandlingsprinsippet i pkt. 3. Hvis innleieren ikke har gitt fullstendige og korrekte opplysninger, eller hvis innleieren ikke tidsnok informerer utleieren om relevante endringer i egne lønn- og arbeidsvilkår, kan utleieren endre prisen med tilbakevirkende kraft og kreve etterbetaling.
Ved avtalt timespris vil ordinær prisregulering finne sted en gang pr år. Dersom annet ikke er avtalt, herunder følger av ordrebekreftelsen, forbeholder Aktiv Bemanning seg retten til å regulere prisene i takt med lønnsendring for relevant leveransesektor, dog minimum Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor og økte kostnader som følge av lov- og forskriftsendringer og pålegg fra offentlig myndighet. Ved avtale om bruk av faktor på lønn, vil prisen automatisk justeres ved lønnsendringer når lønnsendringene trer i kraft hos kunden.

6. Timelister for utført arbeid fra våre medarbeidere (elektronisk via vår web-portal eller på papir) skal leveres Aktiv Bemanning minimum 2 ganger per måned (perioden 1.-15. leveres den 16. og perioden 16. – ut måneden leveres den 1. i påfølgende måned). Innleier plikter å kontrollere og signere mottatte timelister i løpet av 24 timer, eller å korrigere timelistene ved avvik. Vår medarbeidere lønnes den 9. og 24. hver måned (2 ganger pr kalendermåned).

7. Ansvar, daglig ledelse og oppfølging samt arbeidsresultat: Den innleide medarbeideren er underlagt oppdragsgivers daglige ledelse, instrukser og oppfølging. Aktiv Bemanning er ikke ansvarlig for arbeidsresultatet og oppdragsgiver er selv ansvarlig for eventuell skade/tap/manglende arbeidsutførelse den innleide ved feil eller forsømmelser under utførelsen av arbeidet måtte forårsake overfor oppdragsgiver eller tredjepart.
Utleiers medarbeidere skal for øvrig følge innleiers reglement og instrukser, samt å arbeide under innleiers ledelse og kontroll.

8. Helse, Miljø og Sikkerhet og Verneregler: Innleier er å anse som hovedansvarlig for samordning etter Aml. §2-2 og skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter Aml.§2-2 (1) b). Alle Aktiv Bemanning sine medarbeidere skal gjennomgå bedriftens HMS regler og få utdelt HMS-skjema fra utleier før første arbeidsdag hos innleier. Dette skjemaet undertegnes og leveres utleier etter cirka 14 dager i jobb hos innleier.
Innleier er ansvarlig for at arbeidsforholdene på arbeidsstedet er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser og at forholdene er lagt til rette for at den utleide får utført sitt arbeid.

9. Overtidsarbeid: Innleier skal sørge for at innleide medarbeideres arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i AML. kap.10 jfr. AML § 2-2 (1) c). Ved behov for overtidsarbeid av mer enn sporadisk karakter skal samtykke innhentes fra Aktiv Bemannings kontaktperson før overtidsarbeid iverksettes.

10. Solidaritetsansvar: Innleier er solidarisk ansvarlig med Aktiv Bemanning for at den innleide medarbeideren får rett lønn, feriepenger og annen godtgjøring etter lovens krav om likebehandling iht.pkt.3 foran, se AML. §14-12 c. Dersom innleier er forpliktet til å oppfylle solidaritetsansvaret kan innleier søke regress hos Aktiv Bemanning for kostander i denne forbindelse, med mindre kravet skyldes innleiers mangelfulle opplysninger av betydning for likebehandlingsprinsippet ikt pkt. 3, foran. Solidaransvaret trådte i kraft 1.7.2013.

11. Avbestilling og oppsigelse: Ethvert bekreftet og/eller påbegynt oppdrag er å anse som forpliktende for begge parter og kan ikke avbrytes før den avtalte perioden er utløpt (i andre tilfeller enn ved mislighold/utøvelse av garantien).
Dersom behov endres før oppdragsperiodens utløp, gjelder følgende avbestillingsfrister:
• Ingen adgang til avbestilling ved oppdrag inntil 1 måned
• 14 dagers frist for avbestilling ved oppdrag fra 1 til 3 måneder
• 1 måneds frist for avbestilling regnet fra første dag i måneden etter at avbestilling er mottatt ved oppdrag utover 3 måneder.

12. Endringer under oppdragsperioden: Innleier kan ikke avtale endringer i oppdraget med Aktiv Bemannings medarbeidere uten at dette er skriftlig avtalt med Aktiv Bemanning. Innleier kan ikke, før det avtalte oppdraget er fullført, tilby Aktiv Bemannings medarbeidere å tiltre som ansatt i innleier virksomhet eller i oppdrag for andre leverandører i innleier virksomhet, uten etter avtale med Aktiv Bemanning.
Hvis innleier ønsker å ansette innleide medarbeider før avtalt oppdragsperioden er utløpt og Aktiv Bemannings medarbeider samtykker i dette, kan innleier etter en innleieperiode på 6 måneder sammenhengende overta arbeidsgiveransvaret uten kostnad.

13. Taushetsplikt: Aktiv Bemanning sine medarbeidere har underskrevet en arbeidsavtale som omhandler taushetserklæring både i oppdraget og også etter oppdragets avslutning. Innleier, Aktiv Bemanning og de tillitsvalgte hos innleier har også taushetsplikt om opplysninger de får om lønns- og arbeidsvilkår hos innleier og Aktiv Bemanning etter AML. §14-12 b (5). Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling.

14. Mislighold fra utleier:
14.1 Reklamasjon: Eventuelle reklamasjoner fra innleier vedrørende dokumentert mislighold, skal omgående meddeles skriftlig til utleiers representant. Hvis slik reklamasjon ikke foreligger kan misligholdet ikke påberopes.
14.2 Retting av mangler: Begge parter kan kreve at mislighold av forutsatte kvalifikasjoner eller tilstedeværelse blir rettet ved bruk av en annen medarbeider hvis dette kan skje uten urimelig ulempe eller kostnad.
Manglende dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår og utilstrekkelig lønn og arbeidsvilkår etter lovens likebehandlingsregler kan utleieren rette ved etterbetaling av differansen til medarbeideren innen 14 dager fra misligholdet ble avdekket og påpekt skriftlig av innleieren.
14.3 Rett til å tilbakeholde betaling og prisavslag: Så lenge mislighold ikke er rettet kan innleieren holde tilbake betalingen for den delen av arbeidet som er misligholdt.
Blir misligholdet ikke rettet, kan innleier kreve prisavslag.
Innleier kan ikke kreve avslag i avtalt pris hvis innleier eller tredje person hindrer utleieren i å levere den avtalte tjeneste.
14.4 Erstatning: Innleier kan kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap som følge av det ansvar utleiebedriften har etter denne kontrakt. Utleier er ikke ansvarlig for konsekvenstap.
Utleiebedriften er kun ansvarlig for økonomisk tap som direkte følge av dokumentert uaktsomhet enten i forbindelse med utvelgelsen av medarbeider eller for det tilfellet at medarbeider ikke er valgt ut til avtalt tid. Når den utleide medarbeideren er underlagt innleiers daglige ledelse, instruksjon og oppfølgning iht. pkt. 7 foran, er utleiebedriften ikke ansvarlig for arbeidsresultatet.
Har utleier vært uaktsom ved utvelgelse av medarbeider, har innleier ikke krav mot utleier hvis mangelen er rettet eller tilbud om dette er fremsatt. Utleier har uansett intet ansvar i det tilfelle at innleier har stått for utvelgelsen av kandidat.
Det er kun den direkte fysiske forvoldte skade som dekkes. Driftstap, avsavnstap, erstatning overfor tredje person og lignende erstattes ikke. Skader forvoldt ved brann eller eksplosjon erstattes ikke. Hvis utleier utleverer nøkler/adgangskort er tap av dette innleiebedriftens ansvar.
14.5 Hevning: Foreligger det vesentlige mislighold fra utleier, hvor misligholdet heller ikke er rettet innen avtalte frister for dette, kan innleier heve avtalen.
Ved inngåelse av rammeavtaler eller avtaler som består av flere leveranser/oppdrag vil mislighold av et oppdrag/en leveranse bare gi rett til hevning eller andre misligholdsbeføyelser mot det oppdrag/den leveranse som er misligholdt. Partenes kontraktsforpliktelser for den øvrige del av den totale kontrakten består uendret. Det kan således ikke gjøres misligholdsbeføyelser mot den øvrige del av den totale kontrakten som ikke er misligholdt.

15. Mislighold fra innleier: Innleier har en informasjonsplikt til å gi Aktiv Bemanning alle opplysninger som er nødvendig for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår iht. pkt. 3 foran, under hele oppdragets varighet. Hvis det skulle oppstå økonomiske tap som følge av mislighold av betydning når det gjelder manglende informasjon for likebehandlingsprinsippet er innleier ansvarlig ovenfor Aktiv Bemanning for å dekke direkte kostnader knyttet til dette økonomiske tapet.
På inn leiers skriftlige forespørsel skal innleieren dokumentere de nødvendige opplysninger så snart det lar seg gjøre. Hvis innleier ikke etterkommer krav fra Aktiv Bemanning eller egne tillitsvalgte om slike opplysninger innen tre arbeidsdager, kan Aktiv Bemanning heve den videre oppdragsavtalen og/eller kreve erstatning for sitt økonomiske tap i den forbindelse.

16. Ved forsinket betaling kan Aktiv Bemanning holde tilbake sin ytelse til betaling finner sted. Ved vesentlige mislighold kan Aktiv Bemanning heve kontrakten. Ved betalingsmislighold påløper det morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Når innleier tidligere har misligholdt sin betalingsplikt, kan Aktiv Bemanning kreve forskuddsbetaling for fremtidig utleie, maks satt til en faktureringsperiode.

17. Mislighold av taushetsplikt, eksklusivitet og ordrebekreftelse: Ved brudd på bestemmelsene om taushetsplikt og forbud mot bruk av informasjon til innhenting av konkurrerende tilbud foran i pkt. 13 er utleiebedriften berettiget til en erstatning på minimum 30 % av årskontraktssummen uten at videre skadeerstatningskrav er utelukket.

18. Forsikringer: Aktiv Bemanning har tegnet lovpålagt yrkesskade- og pensjonsforsikring for alle medarbeidere/vikarer iht. loven.

19. Force Majeure: I tilfelle force majeure – herunder alle typer streiker og lockout, bortfaller partenes forpliktelser så lenge force majeure virker. I forbindelse med streik skal innleiebedriften holde utleier fortløpende orientert om behovet for fortsatt innleie.

20. Tvister: Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, skal saken avgjøres etter norsk rett.

Reglene er gyldige fra 1.januar 2015
Hvis innholdet i de generelle betingelsene er i konflikt med innholdet i kontrakten med kunden, vil innholdet i kontrakten gå foran innholdet i dette dokument.

Aktiv Bemanning Norge AS

Even Haug daglig leder

Revidert 1.2.2015

Translate »